Just In
Community
Forum
V
More
for Clouds

5/3/2005 c1 6spacebunny
Eh?

Ima, nihongo no kurasu ni imasu ka? Ii desu ne. Nihongo wa muzukashii desu kedo tanoshii desu. Ganbette ha-chan. Watashi wa ni-nensei desu.

As for this poem. My my you are very intense, deshou ne. I like how you're not afraid to filter yourself yet it's not crap like most angst is. I love it, yet again. 0

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service