Ninhongo No Kotoba - August 24, 2003

Nihongo no
Nagasugimasen
Kotoba da yo !

Sono yuu de
Kimigayo wa juu-
Nana ga aru

In the Japanese language
Aren't they just too damn long
The words !

For that reason
"Kimigayo" (The Japanese National Anthem)
Contains seventeen