The Tagalog Version is an excerpt by Renante Beron. If you think the translation is a little off or needs corrections, do not hesitate to leave a review. :)

Dito na nagtatapos ang kwento ng aking buhay. At dito rin magsisimula.

Nais kong marinig mo. Ang detalye ng aking salaysay. Nais kong mabasa mo ang pahinang ito ng aking kasaysayan. Sapagkat isang bilyong dekada ang ginugol sa paghabi ng mga salitang ginamit upang mamulaklak ang bawat pangungusap. Upang maabot ng panitikang hilaw sa dunong at lasa ang isip mong mapamintas at mapaghambog.

Nais kong malaman mo. Nais kong iparating sa iyo. Nais kong ilahad sa harapan ng nabubulag mong mga mata. Ang mga tulanghabing hindi natutong lumipad. Ang mga akdang hindi nagawang sumikat –ngunit hindi nagawang malimot ng sinuman. Ang mga tulang hindi nakuhang masulat sa papel at mailathala upang dalawin ng mga ilang uhaw sa bagong babasahin. Nais kong buhayin…

Tinalikuran mo ang aking pagsamo. Kinalimutan ang isang milyong pangako. Ano't hanggang ngayon yaring isipan ay lango –sa pagsikat ng araw, sa pagdatal ng umaga, sa saliw ng plawta.
Minsan mayroong mga pusong ligaw. Naglalakbay sa kalawakan ngunit hindi alam ang patutunguhan. Nagpapatuloy sa pagakyat sa dalisdis ng kabundukan subalit sa tuktok ay leon at tigre ang tutuklaw. Ano't may buhay pa? Ano't may dugong dumadaloy sa ugat ng mga bisig na pagod sa pagkampay. Ano't hindi ka nahingalay? Ano't patuloy ang pagbuhos ng ulan…

Minsan may mga taong walang nais kundi ang magmahal ng tulad mo. Sapagkat ikaw ay isang mabuting anak. Isang matuwid at kalugud-lugod na anak na bunga ng isang tunay na pagmamahalan. Sapagkat ikaw ay isang tapat na kaibigang nakilala sa isang jeep patungong paaralan. Isang matalik na kaibigang nanatili at hindi kumupas sa pagdaan ng ilang bagyo at unos na sana'y gumunaw sa ilang marupok na pagsasama. Sapagkat ikaw ay isang mapagmahal na kapatid. Isang nakatatandang kapatid na handang gawin ang lahat upang mapawi ang lungkot na nadarama ng bunsong sabik sa pagsinta ng magulang. Sapagkat ikaw ay isang inaasam na mangingibig. Isang natatanging taong walang kapantay sa maraming nakasaksi sa iyong kagandahang panloob at panlabas. Isang taong nagpaunawa ng kagandahan ng daigdig, isang totoo ngunit lantay na imahinasyon!

This is where the story of my life ends and where it begins. I want you to listen to the details of my story. Read the pages of my history since it took a billion decades to come up with words to make each sentence blossom for this plain literature to be able to reach out to the knowledge and taste of your critical and proud mind.

English version by Alexis of Dreams:

I want to let you know. I want to reveal to you. I want to show you despite your blindness the poetic essays that have never learned to fly; the stories that have never been known - but never forgotten by anyone. The poems that cannot be written on paper and printed in order to be known by those who crave for a new read, I want to resurrect them...

You turned your back from my earnest request. You have forgotten a million promises. And until now my mind is intoxicated - in every sunrise, in the arrival of morn, to the beat of the flute. There are those whose hearts are lost, walking into an abyss but with nowhere to go. They continue up the infested mountains only to be attacked by the lion and the tiger at the highest peak. What else is alive? What else has blood flowing through the veins of arms exhausted from beating? Why do you not rest? What continues the rainfall?

Sometimes there are people that desire only to love you because of how good a child you are. A straightforward and happy child sprung from a single true love. Because you are like an honest friend acquainted at a jeep ride heading for school. Because you are an intimate friend that stands strong and never gives up despite how many storms and cyclones that wish to destroy many fragile companionships. Because you are a loving and caring sibling who knows what to do to shy away the sadness that the youngest feels towards the love between his parents. Because you are who everyone wishes to love; the one and only person that many desire of your inner and outer beauty. A person who understands the magnificence of the world, a true yet pure imagination.