Da Endu

Itsu shari bi nowan, ichi dai, wen ebaritingu isu gon,
Datsu I turido.
Butsu I didonto turi harudo enufu ando Ima sori suweete, I amu.
I wantsu ito to be goodo agan, riku itsu wazu.
Wai duzu itsu habe to be disu wai desca?