Just In
Community
Forum
V
More
khay PM
My Stories 4
3Para sa Araw ng mga Ama Isang parangal para sa mga haligi ng tahanan
Fiction: Essay, K, Filipino, words: 711, 4/26/2005
2A Love Story A girl contemplates the love of a man who gave up all for her.
Fiction: Spiritual, K, English, Romance, words: 827, favs: 1, 4/26/2005
Ngayon Mateo 28:19
Fiction: Spiritual, K, Filipino, Drama, words: 433, 4/26/2005
1Impierno Sabi nila, lagi daw nasa huli ang pagsisisi.
Fiction: Spiritual, K, Filipino, Drama, words: 457, favs: 1, 4/26/2005
Author: Follow Favorite


Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service